Poland 
KETTLER WORLDWIDE
Please select your country

Oświadczenie o ochronie danych

Kettler Polska Sp. z o.o. (dalej: Kettler) działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów Spółki, pracowników, kontrahentów, ekspertów oraz partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w spółce Kettler.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Kettler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wieleniu (64-730) przy ul. Potrzebowickiej 5.

Spółka Kettler Polska przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. C),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e)
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej: iod@kettler.pl. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

KTO MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

W Kettler powołano Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Kettler. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

 1. Prawa dostępu do danych osobowych,
 2. Prawa do ich sprostowania,
 3. Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 5. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 6. Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 7. Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 8. Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

JAKI JEST TRYB PROCEDOWANIA PAŃSTWA WNIOSKU?

Wniosek może być złożony bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych Osobowych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się :

 • elektronicznie pod adresem e-mail: iod@kettler.pl,
 • pisemnie pod adresem: Kettler Polska Sp. z o.o. ,ul. Potrzebowicka 5, 64-730 Wieleń, z dopiskiem „IOD”.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Dane osobowe wskazane we wniosku, o którym mowa powyżej będą przetwarzane w celu jego rozpatrzenia. Ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na obowiązek Administratora Ochrony Danych realizacji praw osób, których dane dotyczą wskazanych w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz prawidłowego rozpatrzenia złożonego wniosku o realizację praw. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz dalszy okres 5 lat, celem ochrony przed przysługującymi Państwu roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi Danych Osobowych.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu:

 • Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Realizacji działań komunikacyjnych i informacyjnych,
 • Zapewnienia bezpieczeństwa obiektów będących w dyspozycji Kettler i są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f).

W powyższych przypadkach, dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres:

 • Dane będą usuwane bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji lub w przypadku zatrudnienia- 50 lat po ustaniu zatrudnienia;
 • Do zakończenia obowiązywania umowy oraz 5 lat po tym okresie, ze względu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń;
 • Obowiązywania udzielonej zgody;
 • Trzech lat.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z Kettler umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpoznania złożonego przez Państwa wniosku.

 

 

 

INFORMACJE NA TEMAT DANYCH POZYSKIWANYCH ZA POŚREDNCTWEM STRONY INTERNETOWEJ

1. Informacje na temat ochrony danych

Ogólne
Poniżej przedstawiono ogólny zarys tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to dane, dzięki którym mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane zbierane na tej stronie są przetwarzane przez administratora strony internetowej. Dane kontaktowe administratora można znaleźć w wymaganej informacji prawnej dostępnej na stronie internetowej.

Jak zbieramy Państwa dane?
Niektóre dane są gromadzone, gdy Państwo nam je przekażą. Mogą to być, na przykład, dane, które wprowadzają Państwo w formularzu kontaktowym. Inne dane zbierane są automatycznie przez nasze systemy IT, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak te dotyczące używanych przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego lub czasu Państwa dostępu do strony. Dane te są zbierane automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych jest zbierana w celu zapewnienia właściwego działania strony internetowej. Inne dane mogą być używane do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony.

Jakie prawa Państwu przysługują w zakresie Państwa danych?
Zawsze mają Państwo prawo wymagać nieodpłatnej informacji o Państwa przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Mają Państwo prawo wymagać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym czasie, za pomocą adresu podanego w informacji prawnej w przypadku, gdyby Państwo mieli więcej pytań o kwestię prywatności i ochrony danych. Oczywiście, mogą Państwo również złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analiza i narzędzia innych dostawców
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, mogą być przeprowadzane analizy Państwa zachowania w Internecie. Dzieje się to wyłącznie za pomocą plików cookies i narzędzi do analizy. Analiza Państwa zachowania w Internecie zazwyczaj jest przeprowadzana anonimowo, tj. nie będziemy w stanie zidentyfikować Państwa za pomocą tych danych. Mogą Państwo nie zgodzić się na analizę lub uniemożliwić jej przeprowadzenie za pomocą specjalnych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec analizy. Poniżej podajemy informacje o sposobie, w jaki mogą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu opcji w tym zakresie.

2. Ogólne informacje i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Administratorzy tej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności. Jeśli użyją Państwo tej strony, różne dane osobowe zostaną zebrane. Dane osobowe to dane, dzięki którym mogą Państwo zostać zidentyfikowani. Niniejsza polityka prywatności zawiera wyjaśnienie, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się tak dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że dane przekazywane przez Internet (np. poprzez komunikację e-mail) mogą być przedmiotem naruszeń. Całkowita ochrona Państwa danych przed nieupoważnionym dostępem nie jest możliwa.

Informacja dot. strony odpowiedzialnej za tę stronę internetową
Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie jest:
Kettler Freizeit GmbH
Hauptstraße 28
59469 Ense-Parsit
Tel.: +49 2938 810
Email: info@kettler.de
Stroną odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (imiona i nazwiska, adresy itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail zawierająca taki wniosek. Dane przetwarzane przed otrzymaniem od Państwa takiego wniosku mogą być w dalszym ciągu legalnie przetwarzane.

Prawo do wnoszenia skarg do organów regulacyjnych
W przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której to naruszenie dotyczy, może wnieść skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwymi organami regulacyjnymi do spraw związanych z prawem w zakresie ochrony danych jest inspektor ochrony danych państwa niemieckiego, w którym nasza firma ma siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i dane kontaktowe są dostępne pod poniższym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszalności danych
Mają Państwo prawo zlecić automatyczne przeniesienie danych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach wykonywania umowy, do siebie lub strony trzeciej w standardowym formacie przeznaczonym do odczytu komputerowego. Jeśli wymagają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej stronie odpowiedzialnej, zostanie to wykonane wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz ochrony transmisji treści o charakterze poufnym, takiej jak zapytania wysyłane przez Państwa do nas jako administratora strony. Szyfrowane połączenie można poznać po tym, że w wierszu adresu „http://” zmieni się na „https://” i na pasku adresu pokaże się ikonka kłódki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, jakie Państwo nam przekazują nie mogą zostać przeczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie
W zakresie dozwolonym przez prawo, mają Państwo prawo otrzymać, w dowolnym czasie i nieodpłatnie, informacje o Państwa danych osobowych, które przechowujemy oraz o ich źródle pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego są przetwarzane. Mają Państwo prawo również wymagać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym czasie, za pomocą adresu podanego w informacji prawnej w przypadku, gdyby Państwo mieli więcej pytań o dane osobowe.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail
Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych opublikowanych w kontekście wymagań informacji prawnej w odniesieniu do przesyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie wnioskowano. Administrator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia szczególnych czynności prawnych w przypadku otrzymania niezamawianych materiałów reklamowych takich jak spam.

3. Inspektor Ochrony Danych

Ustawowy Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.
ecoprotec GmbH
Herr Johannes Kühne
Pamplonastraße 19
33106 Paderborn
Tel.: 05251 877 888-370
Email: kuehne@ecoprotec.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookies
Niektóre nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies. Pliki cookies nie szkodzą komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies pomagają sprawić, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna użytkownikowi, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Większość plików cookies, których używamy, stanowią tzw. „pliki cookies sesji”. Są automatycznie usuwane po Państwa wizycie na naszej stronie. Inne pliki cookies pozostają w pamięci Państwa urządzenia dopóki ich Państwo nie usuną. Pliki te umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o wykorzystaniu plików cookies, aby mogli Państwo zdecydować każdorazowo, czy chcą je Państwo zaakceptować, czy odrzucić. Można również skonfigurować przeglądarkę tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookies w określonych przypadkach lub aby zawsze je odrzucała, lub automatycznie usuwała je po zamknięciu przeglądarki. Zdeaktywowanie plików cookies może ograniczyć działanie tej strony. Pliki cookies, które są niezbędne do umożliwienia elektronicznej komunikacji lub aby zapewnić określone funkcje, z których chcieliby Państwo korzystać (takich jak koszyk) są przechowywane zgodnie z art. 6.1 (f) RODO. Administrator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies, aby zapewnić zoptymalizowaną obsługę wolną od błędów technicznych. Jeśli inne pliki cookies (takie jak te używane do analizy Państwa zachowania w sieci) również są przechowywane, są one omówione oddzielnie w niniejszej Polityce Prywatności.

Pliki dzienników serwerów
Dostawca strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje nam w „plikach dzienników serwerów”. Są to:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres wcześniej odwiedzonej przez Państwa strony
 • Nazwa hosta komputera, z którego uzyskuje się dostęp
 • Czas zapytania serwerowego
 • Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który dopuszcza przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Rejestracja na stronie internetowej
Mogą się Państwo zarejestrować na naszej stronie internetowej w celu uzyskania dostępu do oferowanych tutaj dodatkowych funkcji. Dane wejściowe będą używane jedynie do celów związanych z korzystaniem z odpowiedniej strony lub usługi, na którą się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji należy podać w całości. W przeciwnym razie odrzucimy Państwa rejestrację. Aby informować Państwa o istotnych zmianach, takich jak te w zakresie naszej strony internetowej lub zmian technicznych, będziemy używać adres e-mail podany podczas rejestracji. Będziemy przetwarzać dane podane podczas rejestracji wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę, na podstawie art. 6.1 (a) RODO. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail zawierająca taki wniosek. Dane przetwarzane przed otrzymaniem od Państwa takiego wniosku mogą być w dalszym ciągu legalnie przetwarzane. Będziemy przechowywać dane zebrane podczas rejestracji dopóki będą Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają w mocy.

Dodawanie komentarzy na stronie internetowej
Jeśli użyją Państwo funkcji komentarza na tej stronie, czas utworzenia komentarza i Państwa adres e-mail będą przechowywane razem z Państwa komentarzem, oraz nazwą użytkownika — chyba że publikują Państwo komentarz anonimowo.

Przechowywanie adresu IP.
Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP tych użytkowników, którzy publikują komentarze. Ze względu na to, że nie sprawdzamy komentarzy zanim zostaną opublikowane, potrzebujemy tych informacji, aby móc podjąć działania w przypadku treści niezgodnej z prawem lub zniesławiającej.

Subskrypcja kanału komentarzy
Jako użytkownik tej strony mogą Państwo zapisać się na otrzymywanie komentarzy po rejestracji. Państwa adres e-mail zostanie sprawdzony poprzez potwierdzenie e-mail. Mogą Państwo wypisać się z tej funkcji w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku w wiadomościach e-mail. Dane dostarczone przy subskrypcji kanału komentarzy zostaną wtedy usunięte, ale jeśli przekazali je nam Państwo dla innych celów lub w innym miejscu (jak np. subskrypcja na newsletter), zostaną one zachowane.

Jak długo przechowywane są komentarze?
Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej dopóki skomentowana treść nie zostanie całkowicie usunięta lub dopóki całkowite usunięcie komentarzy nie będzie wymagane ze względów prawnych (zniesławienie, itp.).

Podstawa prawna
Komentarze są przechowywane w oparciu o Państwa zgodę na podstawie art. 6.1 (a) RODO. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail zawierająca taki wniosek. Dane przetwarzane przed otrzymaniem od Państwa takiego wniosku mogą być w dalszym ciągu legalnie przetwarzane.

Przetwarzanie danych (dane o kliencie i umowie)
Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne w celu utworzenia lub zmiany stosunków prawnych z nami (dane podstawowe). Jest to realizowane w oparciu o art. 6.1 (b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub realizacji środków przed jej zawarciem. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe podczas odwiedzania naszej strony (dane na temat użytkowania) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu umożliwienia Państwu dostępu do naszych usług lub rozliczenia Państwa za korzystanie z tych usług. Zbierane dane o kliencie zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub rozwiązaniu relacji biznesowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają w mocy.

Dane przekazywane podczas zawierania umowy ze sklepami i detalistami online oraz sprzedaży wysyłkowej
Osobiście przekazujemy dane identyfikowalne stronom trzecim wyłącznie w stopniu, w jakim jest to wymagane w celu spełnienia warunków Państwa umowy, np. firmom, którym zlecono dostarczenie towarów do Państwa lokalizacji lub bankom, którym zlecono przetworzenie płatności. Państwa dane nie będą przekazywane w jakimkolwiek innym celu, chyba że udzielili Państwo wyraźnej zgody na to. Państwa dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach marketingowych bez Państwa wyraźnej zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6.1 (b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub realizacji środków przed jej zawarciem.

Dane przekazywane podczas zapisywania się na usługi i treść cyfrową
Osobiście przekazujemy dane identyfikowalne stronom trzecim wyłącznie w stopniu, w jakim jest to wymagane w celu spełnienia warunków Państwa umowy z nami, np. bankom, którym zlecono przetworzenie płatności. Państwa dane nie będą przekazywane w jakimkolwiek innym celu, chyba że udzielili Państwo wyraźnej zgody na to. Państwa dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach marketingowych bez Państwa wyraźnej zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6.1 (b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub realizacji środków przed jej zawarciem.

5. Analizy i reklamy

Google Analytics
Niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, sieciową usługę analityczną. Zarządza nią Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics wykorzystuje tzw. "pliki cookies". Są to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają przeprowadzenie analizy użytkowania strony przez Państwa. Informacje generowane przez te pliki o użytkowaniu przez Państwa tej strony internetowej są zwykle przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. Pliki cookies Google Analytics są przechowywane w oparciu o art. 6.1 (f) RODO. Administrator strony ma uzasadniony prawnie interes w przeprowadzaniu analiz zachowania użytkowników w celu zoptymalizowania działania strony i wyświetlania reklam.

Anonimizacja IP
Na stronie aktywowaliśmy opcję anonimizacji IP. Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Google wykorzysta te informacje w imieniu administratora strony internetowej w celu oceny użytkowania strony, sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz aby świadczyć inne usługi związane z aktywnością strony internetowej i użytkowania Internetu dla administratora strony. Adres IP przekazywany przez przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Wtyczka do przeglądarki
Można uniemożliwić przechowywanie plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Jednakże, pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że wyłączenie tej opcji będzie oznaczało, że nie będą mogli Państwo cieszyć się pełnym zakresem funkcji oferowanych na tej stronie internetowej. Można również uniemożliwić przekazywanie danych generowanych przez pliki cookies na temat użytkowania strony internetowej przez Państwa (w tym, Państwa adresu IP) do Google i przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Można uniemożliwić gromadzenie Państwa danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie na poniższy link. Opcja „opt-out cookie” zostanie włączona, aby uniemożliwić gromadzenie Państwa danych podczas kolejnych wizyt na tej stronie: Deaktywuj Google Analytics. Więcej informacji o sposobie, w jaki Google Analytics zarządza danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Powierzenie przetwarzania danych na zewnątrz
Zawarliśmy z Google umowę na zlecanie przetwarzania danych i w pełni realizujemy ścisłe wymogi niemieckich organów regulacyjnych podczas używania Google Analytics.

Zbieraniu danych demograficznych przez Google Analytics
Niniejsza strona wykorzystuje funkcje związane z danymi demograficznymi Google Analytics. Umożliwiają one generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach użytkowników odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam opartych o zainteresowania od Google i danych o odwiedzających od stron trzecich. Nie jest możliwe przypisanie zebranych danych do konkretnej osoby. Mogą Państwo deaktywować tę funkcję w dowolnym czasie poprzez zmianę ustawień reklamowych w swoim koncie Google lub mogą Państwo zakazać zbieraniu Państwa danych przez Google Analytics w sposób opisany w sekcji „Odmowa wobec zbierania danych”.

Remarketing w Google Analytics
Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje remarketingu w Google Analytics w połączeniu z możliwościami typu cross-device Google AdWords i DoubleClick. Usługa ta jest dostarczana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Funkcja ta umożliwia połączenie docelowych odbiorców materiałów marketingowych do możliwości rozwiązania cross-device w Google AdWords i Google DoubleClick. Umożliwia to wyświetlanie reklam w oparciu o zainteresowania określone na podstawie wcześniejszego sposobu użytkowania i zachowania Państwa w sieci przeglądanej na jednym urządzeniu (np. Państwa telefonie komórkowym), na innych urządzeniach (takich jak tablet lub komputer). Gdy udzielą Państwo zgody, Google powiąże w tym celu Państwa historię przeglądania z aplikacji i sieci z Kontem Google. W ten sposób jakiekolwiek urządzenie, na którym zalogują się Państwo do konta Google może używać tych samych spersonalizowanych materiałów promocyjnych. Aby wspierać tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google ID użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi z Google Analytics, aby zdefiniować i stworzyć grupy odbiorców reklam wyświetlanych w trybie cross-device. Mogą Państwo na stałe wycofać się z remarketingu/targetowania w trybie cross-device poprzez wyłączenie spersonalizowanych reklam w Państwa koncie Google; zob. link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. Gromadzenie danych zbieranych na Państwa koncie Google odbywa się wyłącznie w oparciu o Państwa zgodę, której mogą Państwo udzielić lub wycofać z Google zgodnie z art. 6.1 (a) RODO. W zakresie działań związanych z gromadzeniem danych niewłączonych do Państwa konta Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub nie wyrazili Państwo zgody na połączenie), gromadzenie danych odbywa się w oparciu o art. 6.1 (f) RODO. Administrator danych ma uzasadniony prawnie interes w analizie anonimowego zachowania użytkowników w celach promocyjnych. Więcej informacji i treść Polityki Prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking
Niniejsza strona wykorzystuje Google AdWords. AdWords to program reklamowy online od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). W ramach Google AdWords, wykorzystujemy tzw. śledzenie konwersji. Gdy klikną Państwo na reklamę dostarczaną przez Google, plik cookie odpowiedzialny za śledzenie konwersji zostaje utworzony. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na Państwa komputerze. Termin ważności tych plików to 30 dni i nie wykorzystuje się ich do identyfikacji użytkownika. W przypadku gdy użytkownik odwiedza dane podstrony strony internetowej a ważność pliku cookie nie wygasła, Google i strona internetowa wykryją, że użytkownik kliknął na reklamę i przeszedł do tej podstrony. Każdy reklamodawca Google AdWords ma inny plik cookie. W związku z tym, pliki cookies nie mogą być wyśledzone za pomocą strony internetowej reklamodawcy AdWords. Informacje uzyskane dzięki plikowi cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców AdWords, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci dostają informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę zawierającą tag konwersji. Jednakże, reklamodawcy nie uzyskują informacji, które można wykorzystać do zidentyfikowania tożsamości użytkowników. Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo zrezygnować poprzez zdeaktywowanie plików cookie śledzenia konwersji Google zmieniając ustawienia w przeglądarce. Dzięki temu nie będą Państwo brani pod uwagę w statystykach śledzenia konwersji. Pliki cookies śledzenia konwersji są przechowywane w oparciu o art. 6.1 (f) RODO. Administrator strony ma uzasadniony prawnie interes w przeprowadzaniu analiz zachowania użytkowników w celu zoptymalizowania działania strony i wyświetlania reklam. Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w Polityce Prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o wykorzystaniu plików cookies, aby mogli Państwo zdecydować każdorazowo, czy chcą je Państwo zaakceptować, czy odrzucić. Można również skonfigurować przeglądarkę tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookies w określonych przypadkach lub aby zawsze je odrzucała, lub automatycznie usuwała je po zamknięciu przeglądarki. Zdeaktywowanie plików cookies może ograniczyć działanie tej strony.

Google reCAPTCHA
Na naszych stronach wykorzystujemy rozwiązanie „Google reCAPTCHA” (zwane dalej „reCAPTCHA”). Usługa ta jest dostarczana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google”). reCAPTCHA używa się do sprawdzenia, czy dane, które zostały wpisane na naszej stronie (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka lub automatyczny program. Aby to sprawdzić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego stronę w oparciu o różne cechy. Analiza rozpoczyna się automatycznie w momencie, gdy odwiedzający wchodzi na stronę. Do celów analizy reCAPTCHA ocenia różnorodne informacje (np. adres IP, jak długo odwiedzający jest na stronie, ruchy myszki wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostają przekazane do Google. Analizy reCAPTCHA odbywają się całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie zostają poinformowani, że taka analiza ma miejsce. Dane przetwarzane są w oparciu o art. 6.1 (f) RODO. Administrator strony ma prawnie uzasadniony interes w ochronie strony przed programami automatycznymi i spamem. Więcej informacji o Google reCAPTCHA i polityce prywatności Google można znaleźć na poniższych stronach: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ and https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Piksel Facebooka
Nasza strona bada konwersje za pomocą pikseli aktywności odwiedzającego od Facebooka – Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Umożliwiają one śledzenie zachowania odwiedzających stronę po kliknięciu na reklamę Facebooka, aby przejść na stronę dostawcy. Pozwala to na analizę skuteczności reklam Facebooka do celów statystycznych i związanych z badaniem rynku a także na ich przyszłą optymalizację. Zebrane dane są anonimowe dla nas jako administratorów tej strony i nie możemy ich użyć, aby wyciągać jakiekolwiek wnioski na temat tożsamości naszych użytkowników. Jednakże, dane te są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, który może powiązać je z Państwa profilem na Facebooku i który może wykorzystać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy zarówno na Facebooku jak i na stronach stron trzecich. Nie mamy żadnej kontroli nad tym, jak te dane są wykorzystywane. Proszę zapoznać się z polityką prywatności Facebooka, aby dowiedzieć się więcej na temat Państwa prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/. Mogą też Państwo zdeaktywować funkcję remarketingu dla niestandardowych grup odbiorców w sekcji ustawień reklam pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Najpierw będą Państwo musieli zalogować się do Facebooka. Jeśli nie posiadają Państwo konta na Facebooku, mogą Państwo nie wyrazić zgody na reklamy oparte na użytkowaniu od Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

6. Newsletter

Dane z Newslettera
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać nasz newsletter, wymagamy podania ważnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo właścicielami tego adresu e-mail i że zgadzają się Państwo na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie są zbierane, lub są zbierane na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesyłania wymaganych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim. W związku z tym, przetwarzamy wszelkie dane, które wprowadzą Państwo do formularza kontaktowego wyłącznie na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6.1 (a) RODO. Mogą Państwo wycofać zgodę na przechowywanie Państwa danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera w dowolnym momencie, np. poprzez link „wypisz z newslettera” podany w newsletterze. Dane przetwarzane przed otrzymaniem od Państwa takiego wniosku mogą być w dalszym ciągu legalnie przetwarzane. Dane dostarczone podczas zapisywania się na newsletter będą wykorzystywane do przysyłania newslettera dopóki nie anulują Państwo subskrypcji, gdy dane zostaną usunięte. Dane, które przechowujemy w innych celach (np. adresy e-mail do strefy dla członków) pozostają zachowane.

Newsletter2Go
Niniejsza strona wykorzystuje Newsletter2Go do wysyłania newsletterów. Dostawcą tej usługi jest Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Niemcy. Newsletter2Go jest usługą, która organizuje i analizuje dystrybucję newsletterów. Dane, które Państwo podają przy zapisywaniu się na naszego newslettera będą przechowywane na serwerach Newsletter2Go w Niemczech. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa użytkowanie newsletterów było poddawane analizie przez Newsletter2Go, będą Państwo musieli wypisać się z newslettera. W tym celu podajemy link w każdym newsletterze, jaki wysyłamy. Mogą też Państwo wypisać się z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych przez Newsletter2Go
Wykorzystujemy Newsletter2Go, aby analizować nasze kampanie z newsletterem. Umożliwia to ustalenie, czy wiadomość z newslettera została otwarta i w które linki Państwo kliknęli. Stąd możemy dowiedzieć się, jak często użytkownicy klikają w różne linki. Dodatkowo możemy zobaczyć, czy dane działania są podejmowane po kliknięciu w dane linki (wskaźnik konwersji). W ten sposób możemy ustalić, czy np. kliknięcie w link doprowadziło do zakupu. Newsletter2Go umożliwia nam również sklasyfikowanie odbiorców newslettera do różnych kategorii (grupowanie). Na przykład, odbiorcy newsletterów mogą być pogrupowani według płci, osobistych preferencji (np. wegetarianin lub nie-wegetarianin), relacji z klientem (istniejący lub potencjalny klient). Umożliwia to nam dostosowanie newsletterów do odpowiednich grup docelowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji Newsletter2go, proszę odwiedzić następującą stronę: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Podstawa prawna
Dane przetwarzane są w oparciu o art. 6.1 (a) RODO. Mogą państwo wycofać zgodę w dowolnej chwili. Dane przetwarzane przed otrzymaniem od Państwa takiego wniosku mogą być w dalszym ciągu legalnie przetwarzane.

Okres przechowywania
Dane dostarczone podczas zapisywania się na newsletter będą wykorzystywane do przysyłania newslettera dopóki nie anulują Państwo subskrypcji, gdy dane zostaną usunięte z naszych serwerów i serwerów Newsletter2Go. Dane, które przechowujemy w innych celach (np. adresy e-mail do strefy dla członków) pozostają zachowane. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Newsletter2Go na stronie: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Realizacja umowy o powierzenie przetwarzania danych
Zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych z Newsletter2Go, w której wymagamy od Newsletter2Go ochrony danych naszych klientów i nie ujawniania tych danych stronom trzecim. Można ją pobrać tutaj: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Nasza strona wykorzystuje wtyczki YouTube, którymi zarządza Google. Administratorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzą Państwo jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, tworzy się połączenie z serwerami YouTube. W tym miejscu serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani do konta na YouTube, YouTube umożliwia powiązanie Państwa zachowanie w sieci bezpośrednio z Państwa profilem. Mogą Państwo to uniemożliwić poprzez wylogowanie się z konta YouTube. Wykorzystujemy YouTube, aby uczynić naszą stronę interesującą. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1 (f) RODO. Więcej informacji o obsłudze danych użytkowników można znaleźć w deklaracji YouTube o ochronie danych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts
Aby zapewnić spójność prezentowania czcionek, niniejsza strona korzysta z czcionek dostarczonych przez Google. Gdy otworzą Państwo stronę, Państwa przeglądarka załaduje wymagane czcionki do pamięci cache, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki. W tym celu Państwa przeglądarka musi ustawić bezpośrednie połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google jest powiadamiane o tym, że strona jest odwiedzana przez Państwa adres IP. Rozwiązanie Google Web Fonts jest wykorzystywane ze względu na nasz interes, który zasadza się w spójnej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1 (f) RODO. Jeśli Państwa przeglądarka nie wspiera czcionek od Google Web Fonts, standardowa czcionka zostanie użyta przez Państwa komputer. Więcej informacji o obsłudze danych użytkowników można znaleźć pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Niniejsza strona wykorzystuje usługę Google Maps poprzez API. Zarządza nią Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Aby używać Google Maps, konieczne jest zapisanie Państwa adresu IP. Informacje te są zasadniczo przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. Wykorzystanie usługi Google Maps leży w naszym interesie, gdzie celem jest uczynienie naszej strony internetowej interesującą i ułatwić zlokalizowanie miejsc określonych na naszej stronie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6.1 (f) RODO. Więcej informacji o obsłudze danych użytkowników można znaleźć w deklaracji Google o ochronie danych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

8. Dostawcy usług płatniczych

PayPal
Nasza strona akceptuje płatności poprzez PayPal. Dostawcą tej usługi jest PayPal (Europa) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. Jeśli wybiorą Państwo płatność poprzez PayPal, dane o płatności, jakie Państwo podadzą zostaną przekazane do PayPal w oparciu o art. 6.1 (a) (Zgoda) i art. 6.1 (b) RODO (Przetwarzanie w celach związanych z umową). Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych uprzednio zgromadzonych.

Klarna
Nasza strona akceptuje płatności poprzez usługę Klarna. Usługę tę świadczy Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja. Klarna oferuje różnorodne opcje płatnicze (np. płatności w ratach). Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z usługi Klarna, Klarna zbierze różne dane osobowe od Państwa. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Klarna: https://www.klarna.com/de/datenschutz/. Klarna wykorzystuje pliki cookies, aby zoptymalizować wykorzystanie rozwiązania Klarna Checkout. Optymalizacja rozwiązania Klarna Checkout stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6.1 (f) RODO. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa urządzeniu i nie czynią żadnych szkód. Pozostają w pamięci Państwa urządzenia dopóki ich Państwo nie usuną. Dalsze informacje o sposobie, w jaki Klarna wykorzystuje pliki cookies można znaleźć tutaj: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf. Dane są przekazywane do Klarna w oparciu o art. 6.1 (a) (Zgoda) i art. 6.1 (b) RODO (Przetwarzanie w celach związanych z umową). Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie ze skutkiem na przyszłość. Nie ma to jednak wpływu na przetwarzanie danych uprzednio zgromadzonych.