Poland 

Oświadczenie o ochronie danych

Kettler Polska Sp. z o.o. (dalej: Kettler) działając etycznie szanuje prawo do ochrony danych osobowych klientów Spółki, pracowników, kontrahentów, ekspertów oraz partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w spółce Kettler.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Kettler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Wieleniu (64-730) przy ul. Potrzebowickiej 5.

Spółka Kettler Polska przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (Art. 6 ust. 1 lit. C),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e)
 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a).

Każdorazowo dokładamy wszelkich starań by zostali Państwo poinformowani o celu przetwarzania danych osobowych, podstawie prawnej tego przetwarzania, okresie retencji danych i wszystkich innych informacjach wymaganych przez RODO w ramach realizacji obowiązku informacyjnego.

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej: iod@kettler.pl. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

KTO MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

W Kettler powołano Inspektora Ochrony Danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ramach realizowanych zadań dba o ochronę praw i wolności osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Kettler. Osoby te mogą więc zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wszelkich sprawach związanych z ich danymi osobowymi w zakresie w jakim dane te są przetwarzane przez Administratora.

JAKIMI SPRAWAMI ZAJMUJE SIĘ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH?

Inspektor Ochrony Danych weryfikuje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w organizacji. W ramach swoich działań jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych. Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych mogą się więc Państwo zwrócić jeżeli w Państwa opinii doszło do naruszenia ochrony Państwa danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest również podmiotem, do którego należy adresować żądania o realizację przysługujących Państwu praw.

Prawa te dotyczą w szczególności:

 1. Prawa dostępu do danych osobowych,
 2. Prawa do ich sprostowania,
 3. Prawa do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 4. Prawa do ograniczenia przetwarzania,
 5. Prawa do przenoszenia danych osobowych,
 6. Prawa do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 7. Prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 8. Prawa do zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

JAKI JEST TRYB PROCEDOWANIA PAŃSTWA WNIOSKU?

Wniosek może być złożony bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Jego rozpatrzeniem zajmiemy się niezwłocznie. Jeżeli realizacja wniosku będzie trwała dłużej niż miesiąc o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem/wiadomością. Takie przedłużenie jest możliwe z uwagi na złożoność żądania lub liczbę złożonych wniosków.

Jeżeli wniosek nie pozwala na Państwa jednoznaczną identyfikację lub jest niejasny, Inspektor Ochrony Danych Osobowych skieruje do Państwa prośbę o jego uzupełnienie w terminie jednego miesiąca od wpływu wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w formie elektronicznej, dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Rozpatrzenie wniosku jest wolne od opłat. Jeżeli jednak żądanie jest nieuzasadnione lub często powtarzane, Administrator może nałożyć uzasadnioną opłatę, uwzględniającą rozsądne koszty administracyjne związane z rozpoznaniem wniosku, komunikacją lub przeprowadzeniem wnioskowanych operacji lub odmówić rozpoznania wniosku.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się :

 • elektronicznie pod adresem e-mail: iod@kettler.pl,
 • pisemnie pod adresem: Kettler Polska Sp. z o.o. ,ul. Potrzebowicka 5, 64-730 Wieleń, z dopiskiem „IOD”.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY:

Dane osobowe wskazane we wniosku, o którym mowa powyżej będą przetwarzane w celu jego rozpatrzenia. Ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na obowiązek Administratora Ochrony Danych realizacji praw osób, których dane dotyczą wskazanych w treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Państwa tożsamości oraz prawidłowego rozpatrzenia złożonego wniosku o realizację praw. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku oraz dalszy okres 5 lat, celem ochrony przed przysługującymi Państwu roszczeniami lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi Danych Osobowych.

Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu:

 • Wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • Realizacji działań komunikacyjnych i informacyjnych,
 • Zapewnienia bezpieczeństwa obiektów będących w dyspozycji Kettler i są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f).

W powyższych przypadkach, dane będą przetwarzane odpowiednio przez okres:

 • Dane będą usuwane bezpośrednio po zakończeniu procesu rekrutacji lub w przypadku zatrudnienia- 50 lat po ustaniu zatrudnienia;
 • Do zakończenia obowiązywania umowy oraz 5 lat po tym okresie, ze względu na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń;
 • Obowiązywania udzielonej zgody;
 • Trzech lat.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w ramach podpisanych z Kettler umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpoznania złożonego przez Państwa wniosku.

 

 1. An overview of data protection

General

The following gives a simple overview of what happens to your personal information when you visit our website. Personal information is any data with which you could be personally identified. Detailed information on the subject of data protection can be found in our privacy policy found below.

Data collection on our website

Who is responsible for the data collection on this website?

The data collected on this website are processed by the website operator. The operator's contact details can be found in the website's required legal notice.

How do we collect your data?

Some data are collected when you provide it to us. This could, for example, be data you enter on a contact form.

Other data are collected automatically by our IT systems when you visit the website. These data are primarily technical data such as the browser and operating system you are using or when you accessed the page. These data are collected automatically as soon as you enter our website.

What do we use your data for?

Part of the data is collected to ensure the proper functioning of the website. Other data can be used to analyze how visitors use the site.

What rights do you have regarding your data?

You always have the right to request information about your stored data, its origin, its recipients, and the purpose of its collection at no charge. You also have the right to request that it be corrected, blocked, or deleted. You can contact us at any time using the address given in the legal notice if you have further questions about the issue of privacy and data protection. You may also, of course, file a complaint with the competent regulatory authorities.

Analytics and third-party tools

When visiting our website, statistical analyses may be made of your surfing behavior. This happens primarily using cookies and analytics. The analysis of your surfing behavior is usually anonymous, i.e. we will not be able to identify you from this data. You can object to this analysis or prevent it by not using certain tools. Detailed information can be found in the following privacy policy.

You can object to this analysis. We will inform you below about how to exercise your options in this regard.

 1. General information and mandatory information

Data protection

The operators of this website take the protection of your personal data very seriously. We treat your personal data as confidential and in accordance with the statutory data protection regulations and this privacy policy.

If you use this website, various pieces of personal data will be collected. Personal information is any data with which you could be personally identified. This privacy policy explains what information we collect and what we use it for. It also explains how and for what purpose this happens.

Please note that data transmitted via the internet (e.g. via email communication) may be subject to security breaches. Complete protection of your data from third-party access is not possible.

Notice concerning the party responsible for this website

The party responsible for processing data on this website is:

Kettler GmbH
Hauptstraße 28
59469 Ense-Parsit

Telephone: +49 2938 810
Email: info@kettler.de

The responsible party is the natural or legal person who alone or jointly with others decides on the purposes and means of processing personal data (names, email addresses, etc.).

Revocation of your consent to the processing of your data

Many data processing operations are only possible with your express consent. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Right to file complaints with regulatory authorities

If there has been a breach of data protection legislation, the person affected may file a complaint with the competent regulatory authorities. The competent regulatory authority for matters related to data protection legislation is the data protection officer of the German state in which our company is headquartered. A list of data protection officers and their contact details can be found at the following link:https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Right to data portability

You have the right to have data which we process based on your consent or in fulfillment of a contract automatically delivered to yourself or to a third party in a standard, machine-readable format. If you require the direct transfer of data to another responsible party, this will only be done to the extent technically feasible.

SSL or TLS encryption

This site uses SSL or TLS encryption for security reasons and for the protection of the transmission of confidential content, such as the inquiries you send to us as the site operator. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when it changes from "http://" to "https://" and the lock icon is displayed in your browser's address bar.

If SSL or TLS encryption is activated, the data you transfer to us cannot be read by third parties.

Information, blocking, deletion

As permitted by law, you have the right to be provided at any time with information free of charge about any of your personal data that is stored as well as its origin, the recipient and the purpose for which it has been processed. You also have the right to have this data corrected, blocked or deleted. You can contact us at any time using the address given in our legal notice if you have further questions on the topic of personal data.

Opposition to promotional emails

We hereby expressly prohibit the use of contact data published in the context of website legal notice requirements with regard to sending promotional and informational materials not expressly requested. The website operator reserves the right to take specific legal action if unsolicited advertising material, such as email spam, is received.

 1. Data protection officer

Statutory data protection officer

We have appointed a data protection officer for our company.

ecoprotec GmbH
Herr Johannes Kühne
Pamplonastraße 19
33106 Paderborn

Telephone: 05251 877 888-370
Email: kuehne@ecoprotec.de

 1. Data collection on our website

Cookies

Some of our web pages use cookies. Cookies do not harm your computer and do not contain any viruses. Cookies help make our website more user-friendly, efficient, and secure. Cookies are small text files that are stored on your computer and saved by your browser.

Most of the cookies we use are so-called "session cookies." They are automatically deleted after your visit. Other cookies remain in your device's memory until you delete them. These cookies make it possible to recognize your browser when you next visit the site.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Cookies which are necessary to allow electronic communications or to provide certain functions you wish to use (such as the shopping cart) are stored pursuant to Art. 6 paragraph 1, letter f of DSGVO. The website operator has a legitimate interest in the storage of cookies to ensure an optimized service provided free of technical errors. If other cookies (such as those used to analyze your surfing behavior) are also stored, they will be treated separately in this privacy policy.

Server log files

The website provider automatically collects and stores information that your browser automatically transmits to us in "server log files". These are:

 • Browser type and browser version
 • Operating system used
 • Referrer URL
 • Host name of the accessing computer
 • Time of the server request
 • IP address

These data will not be combined with data from other sources.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (f) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

Registration on this website

You can register on our website in order to access additional functions offered here. The input data will only be used for the purpose of using the respective site or service for which you have registered. The mandatory information requested during registration must be provided in full. Otherwise, we will reject your registration.

To inform you about important changes such as those within the scope of our site or technical changes, we will use the email address specified during registration.

We will process the data provided during registration only based on your consent per Art. 6 (1)(a) DSGVO. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

We will continue to store the data collected during registration for as long as you remain registered on our website. Statutory retention periods remain unaffected.

Leaving comments on this website

If you use the comment function on this site, the time at which you created the comment and your email address will be stored along with your comment, as well as your username, unless you are posting anonymously.

Storage of the IP address

Our comment function stores the IP addresses of those users who post comments. Since we Wniosek może być złożony bezpośrednio do not check comments on our site before they go live, we need this information to be able to pursue action for illegal or slanderous content.

Subscribing to the comment feed

As a user of this site, you can sign up to receive the comment feed after registering. Your email address will be checked with a confirmation email. You can unsubscribe from this function at any time by clicking the link in the emails. The data provided when you subscribed to the comments feed will then be deleted, but if you have submitted this data to us for other purposes or elsewhere (such as subscribing to a newsletter), it will be retained.

How long comments are stored

The comments and the associated data (e.g. IP address) are stored and remain on our website until the content commented upon has been completely deleted or the comments are required to be removed for legal reasons (slander, etc.).

Legal basis

The comments are stored based on your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You may revoke your consent at any time with future effect. An informal email making this request is sufficient. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Processing of data (customer and contract data)

We collect, process, and use personal data only insofar as it is necessary to establish, or modify legal relationships with us (master data). This is done based on Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract. We collect, process and use your personal data when accessing our website (usage data) only to the extent required to enable you to access our service or to bill you for the same.

Collected customer data shall be deleted after completion of the order or termination of the business relationship. Legal retention periods remain unaffected.

Data transmitted when entering into a contract with online shops, retailers, and mail order

We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfill the terms of your contract, for example, to companies entrusted to deliver goods to your location or banks entrusted to process your payments. Your data will not be transmitted for any other purpose unless you have given your express permission to do so. Your data will not be disclosed to third parties for advertising purposes without your express consent.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

Data transferred when signing up for services and digital content

We transmit personally identifiable data to third parties only to the extent required to fulfill the terms of your contract with us, for example, to banks entrusted to process your payments.

Your data will not be transmitted for any other purpose unless you have given your express permission to do so. Your data will not be disclosed to third parties for advertising purposes without your express consent.

The basis for data processing is Art. 6 (1) (b) DSGVO, which allows the processing of data to fulfill a contract or for measures preliminary to a contract.

 1. Analytics and advertising

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files that are stored on your computer and that allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there.

Google Analytics cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

IP anonymization

We have activated the IP anonymization feature on this website. Your IP address will be shortened by Google within the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area prior to transmission to the United States. Only in exceptional cases is the full IP address sent to a Google server in the US and shortened there. Google will use this information on behalf of the operator of this website to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity, and to provide other services regarding website activity and Internet usage for the website operator. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics will not be merged with any other data held by Google.

Browser plugin

You can prevent these cookies being stored by selecting the appropriate settings in your browser. However, we wish to point out that doing so may mean you will not be able to enjoy the full functionality of this website. You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by downloading and installing the browser plugin available at the following link:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Objecting to the collection of data

You can prevent the collection of your data by Google Analytics by clicking on the following link. An opt-out cookie will be set to prevent your data from being collected on future visits to this site: Disable Google Analytics.

For more information about how Google Analytics handles user data, see Google's privacy policy:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Outsourced data processing

We have entered into an agreement with Google for the outsourcing of our data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Demographic data collection by Google Analytics

This website uses Google Analytics' demographic features. This allows reports to be generated containing statements about the age, gender, and interests of site visitors. This data comes from interest-based advertising from Google and third-party visitor data. This collected data cannot be attributed to any specific individual person. You can disable this feature at any time by adjusting the ads settings in your Google account or you can forbid the collection of your data by Google Analytics as described in the section "Refusal of data collection".

Google Analytics Remarketing

Our websites use the features of Google Analytics Remarketing combined with the cross-device capabilities of Google AdWords and DoubleClick. This service is provided by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

This feature makes it possible to link target audiences for promotional marketing created with Google Analytics Remarketing to the cross-device capabilities of Google AdWords and Google DoubleClick. This allows advertising to be displayed based on your personal interests, identified based on your previous usage and surfing behavior on one device (e.g. your mobile phone), on other devices (such as a tablet or computer).

Once you have given your consent, Google will associate your web and app browsing history with your Google Account for this purpose. That way, any device that signs in to your Google Account can use the same personalized promotional messaging.

To support this feature, Google Analytics collects Google-authenticated IDs of users that are temporarily linked to our Google Analytics data to define and create audiences for cross-device ad promotion.

You can permanently opt out of cross-device remarketing/targeting by turning off personalized advertising in your Google Account; follow this link:https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

The aggregation of the data collected in your Google Account data is based solely on your consent, which you may give or withdraw from Google per Art. 6 (1) (a) DSGVO. For data collection operations not merged into your Google Account (for example, because you do not have a Google Account or have objected to the merge), the collection of data is based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing anonymous user behavior for promotional purposes.

For more information and the Google Privacy Policy, go to:https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords and Google Conversion Tracking

This website uses Google AdWords. AdWords is an online advertising program from Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

As part of Google AdWords, we use so-called conversion tracking. When you click on an ad served by Google, a conversion tracking cookie is set. Cookies are small text files that your internet browser stores on your computer. These cookies expire after 30 days and are not used for personal identification of the user. Should the user visit certain pages of the website and the cookie has not yet expired, Google and the website can tell that the user clicked on the ad and proceeded to that page.

Each Google AdWords advertiser has a different cookie. Thus, cookies cannot be tracked using the website of an AdWords advertiser. The information obtained using the conversion cookie is used to create conversion statistics for the AdWords advertisers who have opted for conversion tracking. Customers are told the total number of users who clicked on their ad and were redirected to a conversion tracking tag page. However, advertisers do not obtain any information that can be used to personally identify users. If you do not want to participate in tracking, you can opt-out of this by easily disabling the Google Conversion Tracking cookie by changing your browser settings. In doing so, you will not be included in the conversion tracking statistics.

Conversion cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

For more information about Google AdWords and Google Conversion Tracking, see the Google Privacy Policy:https://www.google.de/policies/privacy/.

You can configure your browser to inform you about the use of cookies so that you can decide on a case-by-case basis whether to accept or reject a cookie. Alternatively, your browser can be configured to automatically accept cookies under certain conditions or to always reject them, or to automatically delete cookies when closing your browser. Disabling cookies may limit the functionality of this website.

Google reCAPTCHA

We use "Google reCAPTCHA" (hereinafter "reCAPTCHA") on our websites. This service is provided by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

reCAPTCHA is used to check whether the data entered on our website (such as on a contact form) has been entered by a human or by an automated program. To do this, reCAPTCHA analyzes the behavior of the website visitor based on various characteristics. This analysis starts automatically as soon as the website visitor enters the website. For the analysis, reCAPTCHA evaluates various information (e.g. IP address, how long the visitor has been on the website, or mouse movements made by the user). The data collected during the analysis will be forwarded to Google.

The reCAPTCHA analyses take place completely in the background. Website visitors are not advised that such an analysis is taking place.

Data processing is based on Art. 6 (1) (f) DSGVO. The website operator has a legitimate interest in protecting its site from abusive automated crawling and spam.

For more information about Google reCAPTCHA and Google's privacy policy, please visit the following links:https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/andhttps://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Our website measures conversions using visitor action pixels from Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

These allow the behavior of site visitors to be tracked after they click on a Facebook ad to reach the provider's website. This allows an analysis of the effectiveness of Facebook advertisements for statistical and market research purposes and their future optimization.

The data collected is anonymous to us as operators of this website and we cannot use it to draw any conclusions about our users' identities. However, the data are stored and processed by Facebook, which may make a connection to your Facebook profile and which may use the data for its own advertising purposes, as stipulated in theFacebook privacy policy. This will allow Facebook to display ads both on Facebook and on third-party sites. We have no control over how this data is used.

Check out Facebook's privacy policy to learn more about protecting your privacy:https://www.facebook.com/about/privacy/.

You can also deactivate the custom audiences remarketing feature in the Ads Settings section athttps://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. You will first need to log into Facebook.

If you do not have a Facebook account, you can opt out of usage-based advertising from Facebook on the website of the European Interactive Digital Advertising Alliance:http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 1. Newsletter

Newsletter data

If you would like to receive our newsletter, we require a valid email address as well as information that allows us to verify that you are the owner of the specified email address and that you agree to receive this newsletter. No additional data is collected or is only collected on a voluntary basis. We only use this data to send the requested information and do not pass it on to third parties.

We will, therefore, process any data you enter onto the contact form only with your consent per Art. 6 (1) (a) DSGVO. You can revoke consent to the storage of your data and email address as well as their use for sending the newsletter at any time, e.g. through the "unsubscribe" link in the newsletter. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

The data provided when registering for the newsletter will be used to distribute the newsletter until you cancel your subscription when said data will be deleted. Data we have stored for other purposes (e.g. email addresses for the members area) remain unaffected.

Newsletter2Go

This website uses Newsletter2Go to send newsletters. The provider of this service is Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Germany.

Newsletter2Go is a service which organizes and analyzes the distribution of newsletters. The data you provide to subscribe to our newsletter will be stored on Newsletter2Go servers in Germany.

If you do not want your usage of the newsletter to be analyzed by Newsletter2Go, you will have to unsubscribe from the newsletter. For this purpose, we provide a link in every newsletter we send. You can also unsubscribe from the newsletter directly on the website.

Data analysis by Newsletter2Go

We use Newsletter2Go to analyze our newsletter campaigns. This allows us to determine if a newsletter message has been opened and which links you click on. We can thus find out how often various links are clicked.

In addition, we can see if certain actions take place after clicking on said links (conversion rate). We can thus determine whether the clicking of a link in a newsletter has led to a purchase, for example.

Newsletter2Go also allows us to classify newsletter recipients into different categories (clustering). For example, newsletter recipients can be subdivided according to gender, personal preference (e.g. vegetarian or non-vegetarian), or customer relationship (e.g. existing or potential customer). This allows us to adapt the newsletters to the respective target groups.

For detailed information on the functions of Newsletter2Go, see the following link:https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Legal basis

Data processing is based on Art. 6 (1) (a) DSGVO. You may revoke your consent at any time. The data processed before we receive your request may still be legally processed.

Storage duration

The data provided when registering for the newsletter will be used to distribute the newsletter until you cancel your subscription when said data will be deleted from our servers and those of Newsletter2Go. Data we have stored for other purposes (e.g. email addresses for the members area) remains unaffected.

For more information, see the privacy policy of Newsletter2Go athttps://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Completion of an outsourced data processing contract

We have entered into a data processing agreement with Newsletter2Go, in which we require Newsletter2Go to protect the data of our customers and not to disclose said data to third parties. It can be downloaded here:https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

 1. Plugins and tools

YouTube

Our website uses plugins from YouTube, which is operated by Google. The operator of the pages is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

If you visit one of our pages featuring a YouTube plugin, a connection to the YouTube servers is established. Here the YouTube server is informed about which of our pages you have visited.

If you're logged in to your YouTube account, YouTube allows you to associate your browsing behavior directly with your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of YouTube underhttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

For uniform representation of fonts, this page uses web fonts provided by Google. When you open a page, your browser loads the required web fonts into your browser cache to display texts and fonts correctly.

For this purpose your browser has to establish a direct connection to Google servers. Google thus becomes aware that our web page was accessed via your IP address. The use of Google Web fonts is done in the interest of a uniform and attractive presentation of our website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

If your browser does not support web fonts, a standard font is used by your computer.

Further information about handling user data, can be found athttps://developers.google.com/fonts/faqand in Google's privacy policy athttps://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

This site uses the Google Maps map service via an API. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

To use Google Maps, it is necessary to save your IP address. This information is generally transmitted to a Google server in the USA and stored there. The provider of this site has no influence on this data transfer.

The use of Google Maps is in the interest of making our website appealing and to facilitate the location of places specified by us on the website. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Further information about handling user data, can be found in the data protection declaration of Google athttps://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 1. Payment service providers

PayPal

Our website accepts payments via PayPal. The provider of this service is PayPal (Europe) S.à.r.l & Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

If you select payment via PayPal, the payment data you provide will be supplied to PayPal based on Art. 6 (1) (a) (Consent) and Art. 6 (1) (b) DSGVO (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data previously collected.

Klarna

Our website accepts payments via Klarna. This service is provided by Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden.

Klarna offers various payment options (e.g. installment payments). If you opt to pay using Klarna, Klarna will collect various pieces of personal data from you. Further information can be found in the Klarna privacy policy:https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna uses cookies to optimize the use of Klarna checkout solution. Optimizing the checkout solution provides a legitimate interest within the meaning of Art. 6 (1) (f) DSGVO. Cookies are small text files that are stored on your device and do no harm. They remain on your device until you delete them. For further information on how Klarna uses cookies, go to the following link:https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

Data is transmitted to Klarna based on Art. 6 (1)(a) (Consent) and Art. 6 (1)(b) DSGVO (Processing for contract purposes). You have the option to revoke your consent at any time with future effect. It does not affect the processing of data previously collected.